SUPERHRUBÁ MZDA - co to znamená ?

Podle zákona o dani z příjmů musí zaměstnavatel stanovit mzdu jako hrubou, ze které odvádí sociální a zdravotní pojištění. 
Od 1.1.2009 došlo ke změně výpočtu superhrubé mzdy u zaměstnanců. Progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob, která byla od 1.1.2008 nahrazena jedinou sazbou 15%, zůstává nezměněna. Základem daně zůstává i v roce 2009 příjem ze závislé činnosti zvýšený o pojistné hrazené z tohoto příjmu zaměstnavatelem, od 1.1.2009 nově o 34% (25% pojistné na sociální zabezpečení, 9% pojistné na zdravotní pojištění) - tzv. superhrubá mzda, pokud je z příjmu hrazeno sociální i zdravotní pojištění. 
Princip superhrubé mzdy zakotvuje §6 odst. 13 Zákona o dani z příjmů:  " Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních předpisů povinen platit zaměstnavatel sám ze sebe."
Pokud však zaměstnanec podepíše "Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" může uplatňovat daňovou slevu ve výši 2.070 Kč na poplatníka za každý kalendářní měsíc. Pro studenty do 26ti let věku, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je tato částka zvýšena o 335,- Kč. Tuto skutečnost prokazujete originálem potvrzení o studiu na aktuální školní rok.