Daně 2019

Zveřejněno: 6. 3. 2020

„Dvoustránkové daňové přiznání vyplňují dobrovolně i někteří zaměstnanci, kteří mohli sice požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, ale chtějí mít více času na získání všech dokladů pro uplatnění daňových odpočtů,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové přiznání pana Novotného

Pan Karel Novotný (r. č. 820505/2211), bytem: Luční 2229/5, Ostrava, 700 30 pracoval po celý rok 2019 pro zaměstnavatele ABC, u kterého měl podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňoval po celý rok daňové zvýhodnění na své dvě děti, syna Pavla (r. č. 150808/7788) a dceru Hanu (r. č. 185104/9966).

Roční hrubou mzdu u zaměstnavatele ABC měl pan Novotný ve výši 540 tisíc korun, na zálohách na dani z příjmu mu bylo za celý rok zaměstnavatelem odvedeno 49 092 korun.

Dále pracoval pan Novotný od července 2019 pro zaměstnavatele XYZ na dohodu o pracovní činnosti. Souhrnná hrubá měsíční odměna činila 90 tisíc korun a na daňových zálohách bylo panu Novotnému odvedeno 18 090 korun, při výpočtu čisté odměny již nemohl uplatňovat žádné daňové slevy.

 

„Daňové slevy je možné uplatňovat pouze u toho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Během roku nelze uplatňovat žádné nezdanitelné položky a ani slevu na manželku a školkovné, všechny tyto položky uplatní pan Novotný až za celý kalendářní rok 2019 v daňovém přiznání.

Snížení daňového základu

Pan Novotný si měsíčně spoří v doplňkovém penzijním spoření dva tisíce korun na smlouvu o životním pojištění umožňující daňový odpočet měsíčně vkládá jeden tisíc korun. Nezdanitelné položky sníží panu Novotnému daňový základ o 24tisíc korun, z čehož doplňkové penzijní spoření o 12 tisíc korun a životní pojištění též o 12 tisíc korun.

U doplňkového penzijního spoření se hodnotí až vklady nad měsíční částku jeden tisíc korun, protože do této částky je doplňkové penzijní spoření podporováno formou státního příspěvku. Maximálně však lze odečíst 24 tisíc korun (platí pro měsíční příspěvek účastníka ve výši tři tisíce korun).

V případě životního pojištění je možné od daňového základu odečíst veškeré vklady, maximálně však do výše 24 tisíc korun.

„Nárok na oba daňové odpočty doloží pan Novotný potvrzením od penzijní společnosti a pojišťovny, které mu obě instituce zaslaly během ledna,“ doplňuje Ivanco.

Roční daňové slevy

Daňové zvýhodnění na děti snižovalo panu Novotnému daňovou povinnost již v průběhu roku 2019. V daňovém přiznání však uplatní pan Novotný ještě daňovou slevu na manželku Petru (r. č. 865507/4433), která byla po celý rok na rodičovské dovolené a neměla tedy vlastní rozhodné příjmy za rok 2019 vyšší než 68 tisíc korun. Syn již chodí do školky a roční školkovné činilo 20 tisíc korun, pan Novotný tedy může uplatnit maximální školkovné v částce 13 350 korun.

První strana daňového přiznání

Na první straně daňového přiznání uvede pan Novotný základní údaje o sobě, jako je jméno, příjmení, rodné číslo nebo adresa. Pan Novotný podává řádné daňové přiznání finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj a územnímu pracovišti v Ostravě II.

Panu Novotnému vyjde nárok na daňovou vratku ve výši 41 910 korun, jak bude vypočteno na straně číslo dva daňového přiznání, proto musí vyplnit i žádost o vrácení přeplatku v rámečku dole na konci první strany.

 
Dvoustránkové daňové přiznání

„Na první straně daňového přiznání bude mít pan Novotný dva podpisy, jeden k daňovému přiznání a druhý k vyplněné žádosti o vrácení přeplatku na dani na uvedený účet,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Druhá strana daňového přiznání

Do řádku číslo 22 uvede pan Novotný součet roční hrubé mzdy od zaměstnavatele ABC a hrubé roční odměny od zaměstnavatele XYZ, tedy částku 630 tisíc korun. Do řádku číslo 23 uvede součet sociálního a zdravotního pojištění placeného oběma zaměstnavateli, tedy částku 213 480 korun.

Celkový základ daně činí tedy 843 480 korun a tato částka se uvede do řádku číslo 24. „Příslušné částky zjistí pan Novotný jednoduše z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 od obou zaměstnavatelů, stačí údaje z těchto dvou formulářů sečíst, obě potvrzení následně budou nedílnou přílohou daňového přiznání,“ upřesňuje Ivanco.

 
Dvoustránkové daňové přiznání

Nezdanitelné položky

V oddílu 3 uvede pan Novotný daňové odpočty, na které má nárok, tedy 12 tisíc korun do řádku 27 (doplňkové penzijní spoření) a 12 tisíc korun do řádku 28 (životní pojištění). Celková částka nezdanitelných položek činí 24 tisíc korun a uvede se do řádku číslo 31.

Základ daně snížený o nezdanitelné položky zaokrouhlený na stokoruny dolů je 819 400 korun, uvede se do řádku číslo 32. Daň z příjmu činí 15 procent z daňového základu, což je 122 910 korun (819 400 Kč x 15 %), tato částka se uvede do řádků 33 a 35.

Daňové slevy

Oddíl 5 se věnuje daňovým slevám, kde pan Novotný uvede slevu na poplatníka do řádku 36, slevu na manželku do řádku 37 a školkovné do řádku 43. Celková částka daňových slev je 63 030 korun a uvede se do řádku číslo 44. Daň po uplatnění daňových slev je 59 880 Kč (122 910 Kč – 63 030 Kč) a uvede se do řádku 45.

Pan Novotný uplatňuje daňové zvýhodnění na děti v celkové částce 34 608 korun, a proto musí vyplnit i tabulku o dětech.

„Uplatnění daňových slev na děti není důvodem pro nárok na roční daňovou vratku, neboť daňové zvýhodnění snižovalo panu Novotnému daňové zálohy již během roku 2019,“ doplňuje Ivanco.

Výpočet daňového přeplatku

Roční daň za rok 2019 po uplatnění daňových slev je 25 272 korun (59 880 Kč – 34 608 Kč) a uvede se do řádku číslo 48. Během roku však bylo panu Novotnému oběma zaměstnavateli odvedeno na zálohové dani z příjmu celkem 67 182 korun, tuto částku opět získal pan Novotný z obou potvrzení od zaměstnavatelů.

Pan Novotný zaplatil na daňových zálohách více o 41 910 korun (67 182 Kč – 25 272 Kč), než je jeho roční daňová povinnost. Pan Novotný má nárok na daňovou vratku v této částce, proto částku 41 910 v řádku 55 uvede se znaménkem minus.

K daňovému přiznání musí pan Novotný doložit i příslušné přílohy, což jsou potvrzení od zaměstnavatelů, potvrzení od finančních institucí, potvrzení od školky a čestné prohlášení pro uplatnění slevy na manželku.

„Panu Novotnému vznikl nárok na roční daňový přeplatek z důvodu uplatnění roční slevy na manželku, školkovného a daňových odpočtů,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Všichni poplatníci, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, musí podat daňové přiznání do 1. dubna.

Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Finanční úřady tolerují dalších pět pracovních dní, potom již opozdilcům udělují pokuty.

Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo ho poslat poštou.

 

Zdroj:https://www.novinky.cz/finance/clanek/dane-2019-dvoustrankove-priznani-krok-za-krokem-40314474